رهنمای حاجی گل احمد ولی زاده

3 املاک
آدرس: آدرس: ایستگاه کارته چهار٬‌ سرک پوهنتون٬ کابل
تیلیفون: 0749064475

راهنمای معاملات: راهنمای معاملات گل احمد ولی زاده
شماره دفتر: 0799292269
آدرس دفتر: آدرس: ایستگاه کارته چهار٬‌ سرک پوهنتون٬ کابل

ارتباط

راهنمای گل احمد ولیزاده با داشتن  بیشتر از ۲۰ سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد. این راهنمای  معاملات تعهد برای ارایه خدمات با کیفت. برای  برقراری روابط با مشتری و از آن مهمتر  حفظ آن روابط با برقراری ارتباط موثر را دارد. برای ثبت٬ خرید٬ فروش و کرایه املاک در مناطق کارته چهار٬ کارته سخی٬‌جمال مینه٬‌و کوته سنگی به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(3)

حویلی کرایی چهار اطاقه در کارته چهار
4 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

  این خانه کرایی در کارته چهار  ناحیه سه شهر کابل قرار دارد.  این خانه دارای ۴ اطاق – ۲ تشناب – ۲ آشپرخانه ٬ ۲ عراده گراچ برای پارکنگ موتر . در منزل اول خانه موقعیت دارد و در منزل اول دکان می باشد.با امکانات بالکونی و نل اب دولتی. این خانه در بهترین […]

کرایی

500 / دالر یا معادل
اپارتمان فروشی در جمال مینه – ۴  اطاقه
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان فروشی در جمال مینه . این خانه فروشی در جمال مینه  ناحیه سه شهر کابل قرار دارد.  این خانه دارای ۸ اطاق آفتاب رخ – ۲ تشناب – ۱ آشپرخانه ٬ ۱ عراده گراچ برای پارکنگ موتر ۱۴۰ تخت بام متر مربع  مساحت . و با امکانات بالکونی و نل اب دولتی٬ الماری […]

فروشی

93,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در جمال مینه
9 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در جمال مینه این خانه فروشی در جمال مینه  ناحیه سه شهر کابل قرار دارد.  این خانه دارای ۹ اطاق  – ۳ تشناب – ۲ آشپرخانه ٬ ۱ عراده گراچ برای پارکنگ موتر  مساحت حویلی ۱۵۰ متر مربع و در ۳ منزل می باشد .  این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل قرار […]

فروشی

220,000 / دالر یا معادل