فروش ۲۰۰ متر زمین با اسناد کامل
6 ماه قبل
200 متر مربع
2 اطاق
1 تشناب

۲۰۰ متر زمین کابل با اسناد کامل واقع در پشت مکتب سیما ثمر دشت برچی

فروشی

به تماس شوید
زمین فروشی در فاضل بیک کابل

این زمین فروشی در فاضل بیک برای آبادی خانه و آپارتمان  به فروش رسانیده میشود.این زمین فروشی واقع فاضل بیک برای اعمار خانه در جندین طیقه مناسب بوده

فروشی

به تماس شوید
زمین برای فروش در تایمنی
325 متر مربع

زمین برای فروش در تایمنی یک بلاکه ساحه تجارتی دو منزله تخریبی به مساحت ۳۲۵ متر مربع و یا ۱۳ بر ۲۵ به فروش رسانیده میشود

فروشی

به تماس شوید
زمین فروشی در پروژہ دہ خدایداد
1 سال قبل
300 متر مربع

زمین فروشی در پروژہ دہ خدایداد . پنج نمره زمین پهلو به پهلو در پروژه دیخدایداد برای فروش. البته نمرات یک بلاکه میباشد جای بلند منزل است اگر خریدار دارید به این شماره به تماس شوید  

فروشی

به تماس شوید
زمین فروشی در قلعه کاشف
250 متر مربع

زمین فروشی در قلعه کاشف کمپنی ناحیه پنجم کابل که دونیم‌بسو ه میباشد به فروش رسانیده میشود برای معلومات بیشتر به رهنما معاملات محمد آصف هاشمی به تماس شوید  

فروشی

به تماس شوید
دو نمره زمین فروشی در بگرامی
1 سال قبل
ظاھر
500 متر مربع

دو نمره زمین فروشی در بگرامی  که هر یک پنج بسوه است ۵۰۰ متر مربع. واقع شهرک حاجی نذیر . عقب قریه حسن خیل بگرامی کابل قیمت فی بسوه ۲۵۰۰ دالر

فروشی

2,500 / دالر فی بسوہ
سه بسوه زمین فروشی در پدوله
1 سال قبل
حامد
300 متر مربع

 سه بسوه زمین فروشی در پدوله زمین دولتی، مساحت سه بسوه ۳۰۰ مترمربع، نمبر زمین ۳۰۰۸ ، اسنادها ثبت شاروالی کابل، ریاست پلانهای شهری، ناحیه هفتم وحوزه هفتم امنیتی ، قیمت بیست هزاردالر و ی امعادل آن به پول افغانی با اندکی جورآمد.

فروشی

20,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در سرسرک کمپنی
4500 متر مربع

زمین فروشی در سرسرک کمپنی.این زمین به مساحت  ۴۵بصوه ودارای دکاکین می ‌باشد . به قیمت ۳۷۰۰۰  دالر امریکایی  فی بسوه و یا معادل ان با جور آمد به فروش رسانیده می شود . این زمین در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد . علاقمندان با نماینده ملکیت به تماس شوید  

فروشی

37,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در خوشحال خان
416 متر مربع

زمین فروشی در خوشحال خان که نمره راسته به مساحت ۴۱۶ متر مربع و یک خانه نو آباد و دارای قباله شرعی با امکانات نل آب دولتی، چاه به قیمت فی بسوه ۴۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی یا معادل آن به فروش رسانیده میشود  

فروشی

40,000 / دالر یا معادل
500 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار ناحیه سه .  پنج بسوه و ۲۶متر بر آن در سرک زمین فروشی در کارته چهار سرک دارلامان مقابل شرکت عمومی افغان بیسیم . برای تاجرین به فروش رسانیده میشود برای معلومات بیشتر با نماینده رهنمای معاملات لمرنوری به تماس شوید. به قیمت ۴۵۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده می […]

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
500 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار  پنج بسوه و ۲۶متر بر آن در سرک زمین فروشی در کارته چهار. سرک دارلامان مقابل شرکت عمومی افغان بیسیم برای تاجرین به فروش رسانیده میشود. برای معلومات بیشتر با نماینده رهنمای معاملات لمرنوری به تماس شوید. به قیمت ۴۵۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده می شود  

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
1 2 5