حویلی فروشی در ۳۱۵ خیرخانه
200 متر مربع
3 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی در ۳۱۵ خیرخانه شهر کابل ناحیه یازدهم .  این خانه دارای ۳ اطاق – ۳ تشناب  ۱ اشپزخانه یک موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۲۰۰ متر مربع. با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ حویلی ٬ نل آب دولتی٬ الماری دیواری٬ به فروش رسانیده می شود. علاقمندان با نماینده ملکیت […]

فروشی

45,000 / دالر یا معادل